• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  YENİLENEN ODALARIMIZ
  Hoşgeldiniz...
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

SAROT TERMAL VADİ TATİL KÖYÜ YÖNETİM PLANI

G26D16A2 PAFTA 147 ADA 23 NO’LU PARSELİN YÖNETİM PLANI

I. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1) Bolu İli, Mudurnu İlçesi, Taşkesti Beldesi, Karacasumandıra köyü sınırlarında bulunan G26D16A2 Pafta, 147 Ada, 23 nolu parsel olarak kayıtlı gayrimenkul için kat malikleri tarafından tanzim ve imza altına alınmıştır.

Madde 2) Yaygın kat mülkiyeti niteliğinde ana gayrimenkul 398 adet mesken ve 28 adet işyeri, 1 adet sağlık merkezi, 2 adet sinema, 1 adet teras katlı lokantadan oluşmaktadır. Bağımsız bölümler mesken niteliği dışında kullanılamaz.634 sayılı K.M.K. madde 57 ve devam eden hükümlerine göre meskenlerde devre mülk kurulabilir.

Madde 3) Ana gayrimenkul içerisinde yer alan ortak yer ve tesisler her bir bağımsız bölüm malik / maliklerine hizmet etmek amacıyla inşa edilmiştir. Bağımsız bölüm malikleri ortak yer ve tesislerde ortak kullanıma aykırı hareket edemezler.

Madde 4) Ana gayrimenkul 634 sayılı K.M.K. 12. Maddesince oy birliği ile hazırlanmış iş bu yönetim planı ile yönetilir. Bu yönetim planı kat maliklerinin 4/5 oyu ile değiştirilebilinir. Yönetim planı değişiklikleri eşya’ya bağlı yükümlülük olarak kat malikleri ve onların külli ve cüzi haleflerini bağlar. Hiç kimse beyanlar hanesinde varlığına işaret edilmiş tamamlayıcı evrak dosyasında mevcut yönetim planı hükümlerini K.M.K. 926 maddesi hükmünce bilmediğini ileri süremez.

Madde 5) Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde K.M.K.’nun ilgili hükümleri bu dahi yoksa tüm emredici hukuk kuralı ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

YÖNETİM ORGANLARI

Kat Malikleri Kurulu

Madde 6) Ana gayrimenkul, bu gayrimenkul içerisinde bulunan bağımsız bölümlerin maliklerinin oluşturacağı Kat Malikleri Kurulunca yönetilir. Ana gayrimenkul üzerindeki bütün bağımsız bölümlerin yönetimi ile birlikte ortak yer ve tesisler, bahçe bakımı, temizliği v.b. gibi harcamaların tek elden yönetilmesi amacıyla oluşturulan Kat Malikleri Kurulunca alınan kararlar tüm bloklarda yer alan kat maliklerini bağlar. Ancak toplantıyı gerektiren konunun yalnızca bir blok yapıyı ilgilendirmesi halinde Kat Malikleri Kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinin katılımı ile yapılabilir.

Madde 7) Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun ana gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.Ana gayrimenkul bu kurul tarafından yönetilir.

Yönetim tarzı; kanunların emredici hükümleri ve yönetim planı hükümlerine bağlı kalınmak şartı ile bu kurul tarafından alınacak kararlarla yönetilir.

Sosyal barışın temini amacıyla ana gayrimenkulün kullanılmasından doğan yada kat malikleri, yönetici ve denetçilerinin birbirleri ile olan anlaşmazlıklar mahkemede dava açmadan önce bu kurulca çözülür ve karara bağlanır. Bu karar üzerine hakimin müdahalesi istenebilir.

Madde 8) Bütün bağımsız bölüm malikleri ile mirasçıları, bağımsız bölümü sonradan iktisap eden cüz’i halefler yanında kira, ariyet gibi çeşitli nedenlerle bağımsız bölümden yararlananlar, yönetici ve denetçiler Kat Malikleri Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Madde 9) Kat Malikleri Kuruluna tümü ile devre mülke konu olması sebebi ile işin niteliği gereği bağımsız bölümlerden ve devre mülk sahiplerinin Kat Malikleri Kurulunda temsilini sağlamak amacıyla K.M.K. 31. Ve 61. maddesi hükmü gereği devre mülk sahipleri kendi aralarından veya dışarıdan bir gerçek veya tüzel kişiyi yönetici ve Kat Malikleri Kuruluna temsilci olarak tayin edebilirler.

Bu yönetici ve temsilci seçilme usulü ve şartı devre mülk sözleşmesi ile belirlenir.

Madde 10) Kat Malikleri Kurulu; olağan genel kurulunu her yıl ocak ayının ikinci Pazar günü saat 12.00’de Sarot Termal Sosyal Tesis Binası içerisinde bulunan Konferans Salonunda yapılır.

Toplantı bildirimi, bu yönetim planı hükmünü herkesin bildiği karinesi üzerine yazılı olarak yapılmaz. Ancak, kat malikleri kurulu ilanı her blokta girişte yer alan ilan tahtasına görünür bicimde asılmak sureti ile duyurulur. Yönetim Planının bu bağlayıcı hükmü karşısında olağan toplantılarda gündemi K.M.K.’nun ilgili hükümlerince alınması gerekli kararlar oluşturur.

Kat Malikleri Kurulunun olağan genel kurulu; bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamadığı takdirde bir sonraki pazar günü aynı gün aynı yer ve saatte ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda yeter sayı aranmaksızın katılanların oy çokluğu ile kararlar alınır.

Önemli bir sebebin çıkması durumunda; yöneticinin yada kat maliklerinin üçte birinin (1/3) istemi üzerine, tespit edilecek toplantı gününden asgari onbeş (15) gün önce bütün bağımsız bölüm maliklerine; toplantı sebebi ve bir gündem belirtilerek taahhütlü mektupla yada imza karşılığı duyurularak Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da bu duyuru da belirtilir. Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu kararları da olağan toplantı esaslarına göre alınır.

Toplantılarda; toplantıyı yönetmek için bir başkan ile iki üye seçilir. İsteyen herkese bir defa konuşma hakkı verilir. Konuşma süreleri toplantının başlangıcında toplantı başkanı tarafından belirlenir. Her konuşmacıya eşit süre verilir.

Toplantılarda gündeme bağlılık esastır. Ancak toplantıya katılanların üçte biri (1/3)’nün önerisi ile görüşülmesi istenen diğer konularda gündeme alınabilir.

Madde 11) Kat malikleri Kurulunda her bağımsız bölüm maliki bir oy hakkına sahiptir. Bir kişinin birden çok bağımsız bölüm sahibi olması durumunda her bağımsız bölüm için o kişinin bir oy hakkı vardır. Devre mülk hakkı kurulacak bağımsız bölümlerde; bir bağımsız bölümün devre mülk sahiplerinin seçeceği temsilci, Kat Malikleri Kurulunda o bağımsız bölümün tüm devre mülk sahiplerini temsil edeceği ve oy hakkı devre mülk sözleşmesinde belirtilmiştir.

Bağımsız bölüm maliklerinden her biri; oylarını yetkili kılacağı bir temsilci ile kullanabilir. Kat Malikleri Kurulu kararları seçilen kat maliki tarafından sıra numaralı noter tasdikli her sayfası mühürlenmiş veya onaylanmış karar defterine kaydedilir. Bir üye kararları deftere sırayla yazmakla görevlendirilir. Bu kişiler kat maliki olmak zorunda değildirler. Kararların altı toplantıya katılanlar (Hazirun) tarafından imzalanır.

Madde 12) Kat Malikleri Kurulu kararlarına rıza göstermeyen malikler karar aleyhine ana gayrimenkulün bağlı bulunduğu Mudurnu Sulh Hukuk Mahkemesine başvurma hakkına sahiptir.

Yönetici

Madde 13) Kat Malikleri Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantısında her yıl bir kişiyi yönetici veya üç kişilik yönetim kurulu atar. Tüzel kişi yönetici atanması da mümkündür. Yönetici toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile seçilir. Eski yönetici veya yönetim kurulunun yeniden seçilmesi de mümkündür. Ana gayrimenkul yöneticisi aynı zamanda devre mülk kurulacak bir bağımsız bölüme devre mülk sahiplerince de devre mülk yöneticisi olarak atanabilir.

Madde 14) Kat Malikleri Kurulunda seçilen yönetici veya yönetim kurulunun görevleri şunlardır :

a) Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20, 32, 35, 36, 37 maddelerinde gösterilen görevler,

b) Diğer kanunlarda, Devre mülk sözleşmede ve yönetim planında gösterilen görevler,

c) Genel Kurul’da işletme projesi konusunda karar alınmışsa yönetici seçilmesini izleyen on beş (15) gün içinde ana taşınmazın bir yıllık yönetimine ilişkin ve oranlamaya dayanan giderleri karşılamak üzere her kat malikinin veya devre mülk maliklerinin ödeyeceği avans tutarını ve bu avansların ödeme zamanını kapsayan bir işletme projesi hazırlayarak kat maliklerinin bilgisine sunmak,

d) Kat maliklerine duyurulan ve yedi (7) gün içinde itiraz edilemeden yada itiraz edilmesi halinde, Kat Malikleri Kurulunca karara bağlanarak kesinleşen işletme projesini uygulamak,

e) Kat Malikleri Kurulunun, gündemini hazırlayıp, toplantıya çağırmak ve bu kurul tarafından verilecek kararları yerine getirmek, kurulun karar ve protokolleri ile yapılan uyarı ve bildirimlere ait özetleri tarih sırasına göre karar defterine geçirmek. Yönetimle ilgili tüm belgeleri gelir ve giderlere ilişkin alındıları (makbuzları), faturaları ve belgeleri en az beş (5) yıl süre ile saklamak,

f) Ana gayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, soğuk – sıcak su, elektrik ve benzeri tesisatların düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemleri almak,

g) Avans ve genel gider paralarını toplamak, borçlarını zamanında ödemek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında icra takibi yapmak ve dava açma, gereğinde kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirmek,

h) Ana taşımazın tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek, gerekiyorsa kat maliklerine duyurmak,

i) İşletme için gerekli uzman ve nitelikli – niteliksiz personel alımı yapmak, çıkartmak, görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve denetlemek, personel ile sözleşmeler yapmak, personelin İş Kanunu ve SGK hükümleri uyarınca gerekli işlemleri süresince yerine getirmek,

j) Ana gayrimenkul üzerindeki meskenler üzerinde kurulan devre mülklerde de yukarıda sıralanan görevleri yapmak,

k) Kat Malikleri Kurulunda devre mülk sahiplerini temsil etmek,

l) Devre mülk sahipleri adına yönetim planı okuyup onaylamak.

Madde 15) Yöneticinin Hak ve Sorumlulukları şunlardır :

a) Yönetici ve denetçiye verilecek ücretler Kat Malikleri Kurulunda belirlenir.

b) Yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kural olarak da bir vekilin haklarına sahiptir.

c) Yönetici Kat Malikleri Kurulu toplantılarında kat maliklerine ve o tarihe kadar elde edilen gelirlerle ilgili yapılan harcamaların sonuçlarını sunmak ve ibra ettirmekle yükümlüdür. Yönetici ayrıca kat maliklerinin yarısının istemi üzerine olağan toplantılar dışında da gelir ve gider hesaplarını kat maliklerine göstermek zorunluluğundadır.

d) Yönetici veya yönetim kurulu, yönetim görevlerinin tamamını veya bir kısmını bir sözleşme ile bir veya daha fazla gerçek ve tüzel kişiye verebilir.

e) Kat Malikleri Kurulu, yöneticiyi sürekli olarak denetler ve haklı bir sebep varlığı halinde her zaman yöneticiyi değiştirebilir. Kat Malikleri Kurulu ayrıca yapacağı olağan toplantısında yöneticiyi ve yönetimi denetlemek üzere kendi arasından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir denetçiyi veya üç kişilik bir denetim kurulunu toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile denetçi veya denetim kurulu olarak seçer.

Denetçi

Madde 16) Denetçinin görevi şunlardır :

a) Denetçi her altı (6) ayda bir yöneticinin hesaplarını ve defterlerini denetler, haklı bir nedeni bulunması halinde bu denetlemeyi her zaman yapabilir.

b) Denetçi Kat Malikleri Kurulunun olağan toplantısında okunmak üzere denetim sonucunu ve yönetimle ilgili düşüncelerini kapsayan rapor hazırlayarak toplantıdan önce çoğaltır. Bu raporu Kat Malikleri Kurulu toplantısında okuyarak açıklamalarda bulunur ve kat maliklerine dağıtır.

II. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

Hakları

Madde 17) Malikler bağımsız bölüm üzerinde, K.M.K.’nun ve yönetim planının hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Kat malikleri bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verebilecek ve İmar Kanunu hükümlerine aykırı şekilde iç tadilat, ilaveler ve tesisler yapamazlar.

Madde 18) Kat malikleri ana taşınmazın bütün ortak yerlerine ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Bu yerlerden kanun ve yönetim planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler.

Madde 19) Kat malikleri ortak yerlerden ortaklaşa yararlanma hakkına sahiptirler. Kat maliklerine gelecek misafirin sayısı ve kalma zamanı yönetim tarafından sınırlandırılabilir. Gelen her misafire yönetim tarafından misafir kartı verilir. Bu kart olmadan misafirler ortak yerlerden ve sitedeki sosyal tesislerden faydalanamazlar.

Borçları

Madde 20) Kat malikleri bağımsız bölümlerini, eklenti ve ortak yerlerini kullanırken doğruluk kurallarına uymak, diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kat malikleri aşağıda belirtilen yasaklara uymakla yükümlüdürler.

a) Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevu evi yada benzeri yer olarak ahlaka ve adaba aykırı olarak kullanamazlar,

b) Ana gayrimenkul üzerindeki işletmeye açılan bölümlerin malikleri veya işletmecileri, işyerlerinde diğer bağımsız bölüm maliklerini tedirgin edici nitelikte (örneğin gürültü veya pis kokular çıkaran) işler yapamazlar. Yapanlara kiraya veremezler,

c) Kat malikleri bağımsız bölümlerinde, eklentilerinde ve ortak yerlerinde kedi, köpek, tavuk gibi hiçbir tür hayvan besleyemezler. Ana gayrimenkul içine sokamazlar,

d) Bağımsız bölümlerinde yada ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Yöneticinin izni olmadıkça bu gibi toplantıları ortak yerlerde (örneğin bahçede) düzenleyemezler,

e) Radyo ve teyp ve diğer müzik aletlerini kat maliklerini tedirgin edecek şekilde yüksek ses tonu ile çalamazlar,

f) Bağımsız bölümlerin balkon yada pencerelerinden halı, kilim v.b. şeyler silkeleyemezler. Çöp, su dökemezler,

g) Bağımsız bölümlerinde ve eklentilerinde pis kokulu, patlayıcı yada tehlikeli maddeler bulunduramazlar,

h) Kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere özel eşyalarını bırakamaz ve arabalarını park edemezler,

i) Kat Malikleri Kurulunun kararı olmadıkça ana yapının hiçbir yerine ne amaçla olursa olsun levha ve tabela asamazlar,

j) Ana gayrimenkul içerisinde yer alan her hangi bir bağımsız bölümde Kat Malikleri Kurulu kararı olmadan nitelik ve proje değişikliği yapamazlar, tapuda kayıtlı olan vasfın dışında bir amaçla kullanamazlar. Tapu kütüğünde konut, iş yada ticaret yeri olarak kayıtlı bağımsız bölümlerde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi kuruluşlar kuramazlar, bu amaçla kullanmak üzere kiraya veremezler. Kat mülkiyeti kütüğünde konut olarak kayıtlı bağımsız bölümlerinde kat malikleri kurulunun oy birliğiyle vermiş bir kararı olmaksızın, eğlence ve beslenme yerleri ile galeri ve çarşı gibi yerler açamazlar,

k) Ortak yerlerde genel adaba aykırı kıyafetle dolaşamazlar, ana gayrimenkule alkollü içki sokamazlar. Ortak yerlerde işletmenin belirleyeceği kıyafet ve diğer hususlarla ilgili kurallara uymak zorundadırlar.

Madde 21) Bağımsız bölümlerde kiracı yada herhangi bir sıfatla oturanlar yada yararlananlar 20. Maddede sıralananlara ve Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen hak ve yükümlülüklere bağımsız bölüm malikleri gibi uymak zorundadırlar.

Madde 22) Kat malikleri ana yapının özelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak, ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar. Devre mülk kurulacak bağımsız bölümlerde ve sitenin bütününde ahenk ve düzen açısından bağımsız bölümlerdeki boya, badana ve diğer değişiklikler ve bunlarla ilgili tercihler yönetici tarafından yapılır.

Madde 23) Kat malikleri ve bağımsız bölümlerde kiracı yada başka sıfatla oturanlar, kendilerinin, çocuklarının yada konuk olarak kendileri ile birlikte bulunanların ana gayrimenkulün ve ortak yerlerinde oluşturdukları zararları ve hasarı derhal ödemek ve gidermek zorundadırlar.

Madde 24) Diğer bağımsız bölüm, eklenti yada ortak yerlerde yada tesislerde oluşan bir hasar yada bozukluğun onarımı yada giderilmesi, tesislerin yeniden yapılması zorunlu olan hallerde bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bağımsız bölüm maliki yada o bağımsız bölümde başka bir sıfatla oturanlar girişe izin vermek zorundadırlar. Bu izin yüzünden bağımsız bölüm maliki yada orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğradıkları takdirde bu zarar, lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri veya yönetim tarafından derhal ödenir. Kat maliklerinden biri tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesislerde değişik renkte dış badana ve boya yaptıramazlar. Kendi bağımsız bölümünde ise, ana yapıya zarar verebilecek ve imar yasasına aykırı nitelikte onarım tesis ve değişiklik yapamazlar. Tavan, taban ve duvar ile birbirlerine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızasının ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapabilir.

Madde 25) Kat Malikleri Kurulu oy birliği ile vereceği kararlarla ana gayrimenkulü sigorta ettirebilir. Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi halinde sigorta değeri ve primlerine iştirak nispeti ve ödeme şekli Kat Malikleri Kurulunca karara bağlanır. Bu konuda aksine karar alınmadıkça K.M.K. 21. Maddesi uygulanır.

Madde 26) Sigortalanmış ana gayrimenkulün veya bağımsız bölümün hasara uğraması halinde alınacak tazminat hasarın onarılmasında kullanılır. Hasarın onarılmasında 634 sayılı K.M.K.’nun 21. maddesi hükmü uygulanır.

Madde 27) İş bu yönetim planında bahse konu gayrimenkul ve bağımsız bölümlerin idaresi ve yönetimi, bu görevi her yıl genel kurulda aksine bir karar alınıncaya veya azil ve istifa ile sona erinceye kadar; SAROT TATİL KÖYÜ VE TURİZM İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ yönetici seçilmiş ve/veya tayin edilmiştir.

Madde 28) Mesken nitelikli bağımsız bölümlerde devre mülk hakkı tesis edildiğinde meskenin nasıl kullanılacağı devre mülk hakkına sahip olanların uyması gereken esaslar; yönetim planında ve hazırlanacak devre mülk sözleşmesinde belirlenecektir.

III. ORTAK KISIMLAR ÜZERİNDE TASARRUF VE GİDERLERE KATILMA

Madde 29) Tapu siciline bağımsız bölüm olarak kayıt edilen yerler ile bunların eklentileri dışında kalan ana gayrimenkule ait plan projelerinde mevcut ve 634 sayılı K.M.K. 4. Maddesinde tarif edilen bilumum yerler ortak kısım olarak kabul edilmiştir.

Madde 30) Ortak kısımların bakımı, onarılması, yeniden tanzimi, fosseptiğin boşaltılması, arıtma sisteminin bakım, onarım ve çalıştırma masrafları ile bilumum temizlik ve benzeri işlerde yapılacak masraflara katılması ve bu kısımlardan yararlanma konusunda kat maliklerinin arsa payları oranı esas alınır. Ortak kısımlarda tadilat ve ilaveler Kat Malikleri Kurulunun kararı ile mümkün olabilir.

Madde 31) Mevcut veya ilerde Kat Malikleri Kurulunun oy birliği ile alacakları kararla vücut bulacak eklentilerin bilumum masrafları ve tasarruf hakları münhasıran eklentisi bulundukları bağımsız bölüm maliklerine aittir.

Madde 32) Ortak kısımlar üzerindeki 634 sayılı K.M.K. aykırı olarak bağımsız bölüm maliklerinin hakları ile bağdaşmayan haklar kurulamaz.

Madde 33) Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması ve kiralanması halinde eklentileri de birlikte devredilmiş, kanıtlanmış ve kiralanmış olur. Eklentiler bağımsız bölümden ayrı olarak kayıtlanamaz ve kiralanamaz.

Madde 34) Kat maliklerinden her biri;

a) Sarot Termal Vadi Devre mülklerinin işletilmesinde ve hizmet üretiminde görev alacak yönetici, uzman, teknisyen, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi v.b. gibi personel giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,

b) Ortak tesislerin işletme giderleri ile temizlik, tanzim ilaçlama, ağaçlandırma, çiçeklendirme gibi giderlere ve bunlar için toplanacak avansa arsa payları oranında katılmakla yükümlüdür. Giderleri yada avans paylarını ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinden her biri yada yönetici tarafından yönetim planına, kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere göre dava açabilecek ve icra takibi yapabilecektir. Geç ödemelerde veya icra takibinde K.M.K.’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 35) Bağımsız bölüm maliki, ortak yer yada tesisler üzerindeki kullanım hakkından vazgeçtiğini yada kendi bağımsız bölümün durumu dolayısı ile ortak yer yada tesislerden yararlanmaya ihtiyaç duymadığını fiili durumu itibarı ile yararlanamayacağını öne sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar.

Madde 36) Ortak yerlerdeki her hangi bir gidere, kat maliklerinden her biri yada onun bağımsız bölümünden yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa bu gider sebep olanlar tarafından ödenir. Eğer diğer kat malikleri de bu gidere katılmışlarsa, yaptıkları ödemeleri gidere sebep olana rücu edebilirler. Geciken kısım için K.M.K. 20. maddesi uygulanır.

Madde 37) Kat malikinin, yönetim planının hükümleri gereğince payına düşecek gider veya avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümün herhangi birinde kira akdine, oturma hakkına yada başka bir sebebe dayanarak sürekli şekilde yararlananlarda müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ayrıca kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yapacağı ödeme kira bedelinden düşülecektir. Bağımsız bölümün müşterek mülkiyeti veya buna bağlı olarak devre mülke konu olması halinde her bir hak sahibi payı oranında sorumludur.

Madde 38) Kat malikinin gider ve avans borcu, gecikme tazminatı herhangi bir yolla alınmadığı taktirde mahkemece tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine yöneticinin yada kat maliklerinden birinin yazılı istemi ile bu borç tutarı için diğer kat malikleri lehine yasal ipotek hakkı tescil edilebilecektir. Medeni kanunun 807. son maddesi uyarınca işlem yapılabilecektir.

IV. EK HÜKÜMLER

Madde 39) a) Ana taşınmazı yönetici tarafından atanacak personelin ücretleri ve çalışmaları ile ilgili hususlar kararlaştırılır ve yönetici bu personel ile yapılacak sözleşmeyi düzenler.

b) Kat Malikleri tarafından bahse konu gayrimenkul ve bağımsız bölümlerin idaresi ve yönetimi için, seçilen bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda bu görevi karşılığı yıllık cironun %20 'ini alma hakkına sahiptir.

Madde 40) Ana taşınmazın üstüne kat ilavesi, arsanın boş yerinde yeni bölümler yapılması, kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği karara bağlıdır.

Madde 41) Ana taşınmazın bir hakla tahdidi, ana taşınmazın arsasının bölünmesi yada bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devir olması gibi temliki tasarruflarda ana yapının dış duvarlarının, çatısının reklam amacı ile kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği karara göre yapılabilir.

Madde 42) Kat malikleri bağımsız bölümlerde kiracı yada başka sıfatla oturanlar, kendilerinin, çocuklarının yada konuk olarak kendileri ile birlikte bulunanların ana taşınmazda ve ana taşınmazın ortak yerlerinde oluşturdukları zararları ve hasarı derhal ödemek ve gidermek zorundadırlar.

Madde 43) Bu yönetim planından doğan ihtilaflara bakmaya Mudurnu mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 44) İş bu yönetim planı 44 maddeden ibaret olup, tapuya tescil ile yürürlüğe girecek ve devre mülk sözleşmesindeki hükümlerle birlikte tatbik edilecektir.